facebook facebook
แผนที่น้ำประปาไม่ไหล/น้ำประปาไหลอ่อน เนื่องจากการบำรุงรักษาท่อประปา / ตัดบรรจบท่อ / ปรับปรุงแรงดัน และหยุดปรับปรุงสถานีสูบจ่ายและโรงงานผลิตน้ำ

ประชาชนสามารถสมัครรับ sms แจ้งเตือนการหยุดจ่ายน้ำได้ทางสำนักงานประชาสาขา และ Call Center 1125 ตลอด 24 ชม.(ฟรี)