ระบบสารสนเทศคุณภาพน้ำภาวะวิกฤติภัยแล้ง
หมายเหตุ ค่าคุณภาพน้ำประปาที่ส่งผลให้เริ่มรับรู้รสกร่อยเมื่อค่าความนำไฟฟ้าสูงเกิน 1,200 uS/cm หรือค่าความเค็มสูงเกิน 0.5 g/L
Save as image